Pristupnica za članstvo

    Suglasan sam da mi se sindikalna članarina obračunava i usteže od plaće i uplaćuje na račun Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, a sukladno s pravilima i uputama Sindikata.

    Suglasan sam s obradom mojih osobnih podataka u isključivu svrhu članstva u sindikatu, a u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN“, br. 42/2018.) i u skladu s načelima i procedurama propisanima Uredbom EU 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te s njom usklađenim internim aktima sindikata.

    Izjavljujem i potvrđujem da prihvaćam prava i obveze koje proizlaze iz Statuta i želim postati član Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske