Dopis povjerenicima od 5.03.2024.

Poštovani,

obavještavamo da je dana 1. ožujka 2024. godine na snagu je stupila Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama ( Narodne novine br. 22/2024).
Uredbom je propisano prevođenje dotadašnjih radnih mjesta u javnim službama u nove nazive radnih mjesta na način da su uz nazive radnih mjesta utvrđene uredbom koja je prethodno bila na snazi navedeni novi nazivi radnih mjesta s pripadajućim platnim razredom i koeficijentom za obračun plaće.

Sukladno članku 36. st. 4. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama ( Narodne novine br. 155/2023) ravnatelj ustanove dužan je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe zaposlenicima ponuditi izmjenu ugovora o radu u skladu s odredbama navedenog Zakona ( mijenjaju se podaci o nazivu radnog mjesta i plaći).
Zakonom o plaćama u državnoj i javnoj službi nisu predviđene iznimke, pa je potrebno izmijeniti sve važeće ugovore o radu. U ugovoru je potrebno navesti i pripadajući koeficijent.

Na ponudu izmjene ugovora o radu zaposlenicima zatečenima u radnom odnosu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe općeg propisa o radu.

Ugovor može biti izmijenjen :
-aneksom ugovora odnosno sklapanjem novog ugovora uz naznaku da je zaposlenik do sada radio na određenom radnom mjestu na temelju prethodno sklopljenih ugovora ili
-odlukom o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu.

Aneks ugovora o radu
Zaposlenik može potpisati aneks ugovora o radu ako je radno mjesto ispravno prevedeno i utvrđen ispravan koeficijent budući da se izmjena ugovora aneksom ne može osporavati ( dolazi do izmjene ugovora suglasnom voljom obiju strana).

Odluka otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
O ponudi za sklapanje ugovora pod izmijenjenim uvjetima zaposlenik se mora izjasniti u roku koji ne može biti kraći od 8 dana.
Po isteku tog roka zaposlenik koji smatra da mu je pogrešno utvrđeno prevođenje naziva radnog mjesta i novi koeficijent za obračun plaće ima pravo zatražiti ispravak u roku od 15 dana. Ako ravnatelj utvrdi da je zahtjev osnovan, obavijestit će zaposlenika pisanim putem o prihvaćanju njegova zahtjeva, a ako utvrdi da nije osnovan, dužan je donijeti odluku o odbijanju zahtjeva za ispravak u roku od 15 dana.

Zaposlenik može zatražiti zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom u narednom roku od 15 dana.
O prijedlogu Uredbe o koeficijentima Sindikat je višekratno sudjelovao u postupku savjetovanja sa resornim ministarstvom te argumentirao i jasno obrazložio specifičnosti radnih mjesta u sustavu socijalne skrbi sukladno dostavljenim nam prijedlozima od strane članova Sindikata.

Poseban naglasak stavljen je na složenost, odgovornost radnika, podkapacitiranost sustava i znatno povećan opseg poslova pojedinih radnih mjesta. Podsjećamo da je prvobitno predloženi koeficijent za stručnog radnika VSS od 2.01 nakon savjetovanja povećan na 2.10, pa na 2,15 te u konačnici na 2,17.

Iako smo u postupku savjetovanja postigli najveće povećanje plaća u odnosu na ostale javne službe, nismo zadovoljni konačnim sadržajem Uredbe koji ne prepoznaje specifičnost naših ustanova te različitu složenost poslova. Nastojati ćemo sve nelogičnosti korigirati kroz pregovore za Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi.

TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNE SLUŽBE

Obavještavamo da je dana 1. ožujka 2024. godine svih jedanaest sindikata javnih službi potpisalo novi Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama.

U donošenje novog TKU-a krenulo se radi izmjena pregovaračkog sastava sindikata radi donošenja Rješenja o reprezentativnosti.

Novi TKU usklađen je sa Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama te je potpisan na rok od četiri godine.

Između ostalog njime se osiguralo i nekoliko novih prava primjerice isplata godišnje
nagrade za uskršnje blagdane u iznosu od 100€ koja će biti isplaćena ove godine.

Novina je i da zatečeni zaposlenici koji su do dana stupanja na snagu Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama stekli pravo na dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini – sveučilišni specijalistički studij (spec. i univ. spec. – razina VII.2. Hrvatskog klasifikacijskog okvira ili završen poslijediplomski stručni studij koji se izvodi na sveučilištu – kratica mr. uz naznaku struke – predbolonjski studiji), te znanstveni stupanj magistra znanosti i doktora znanosti, a kojima taj studij nije uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta i ne odnosi se na područje kojim se službenik u okviru poslova svog radnog mjesta bavi, ostvaruju pravo na dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini u visini postotka uvećanja koji je ostvaren do dana stupanja na snagu Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Narodne novine, br. 155/23).

Dodatak iz gore navedenog stavka 2. članka TKU zatečeni zaposlenici zadržavaju do prestanka radnog odnosa u javnim službama.

Iznimno, zatečeni zaposlenici zadržavaju dodatak do sklapanja ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je uvjet završen studij na poslijediplomskoj razini.

U slučaju okolnosti koje dovode u pitanje redovito obavljanje poslova iz djelokruga javne
službe, granskim kolektivnim ugovorom može se utvrditi poseban dodatak na osnovnu plaću
zbog rada u tim okolnostima najviše do 20 % osnovne plaće uvećane za dodatak na plaću za radni staž.
Zaposleniku se može isplatiti novčana nagrada za radne rezultate (bonus) u skladu sa
zakonom kojim se uređuju plaće u državnoj službi i javnim službama.

Nadalje. vezano uz naknadu za prijevoz ugovorene su povoljnije odredbe za zaposlenike sa navršenih 58 godina, kojima je udaljenost od njihovog prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada manja od dva kilometra.
Skrećemo pozornost na odredbe TKU kojima je uređeno da nakon što na snagu stupe zakonske odredbe koje predstavljaju temelj i dopuštaju razlikovanje člana i nečlana sindikata pri primjeni prava iz kolektivnih ugovora, ugovorne strane će, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu takvih zakonskih odredaba, započeti s pregovorima o izmjenama i dopunama ovoga Ugovora o mogućnosti da se pojedina materijalna i/ili nematerijalna prava ugovore samo za članove sindikata, odnosno da se ista za članove sindikata ugovore u većem iznosu, odnosno većoj razini nego za nečlanove sindikata.

Posebno treba obratiti pažnju na odredbe kojima je ugovoreno da ukoliko Vlada Republike Hrvatske sa sindikatima državne službe ugovori materijalna prava povoljnije od ugovorenih za zaposlenike u javnim službama, jednako će se primjenjivati i na zaposlenike u javnim službama.

S poštovanjem

Predsjednica Sindikata
Jadranka Dimić dipl. soc. radnik