Dopis radnika CPUZ

((((Smatramo se važnim dijelom sustava i zbog toga želimo da nas se uvaži jer i mi smo dio sustava: I NAŠ GLAS JE BITAN!))))

STRUČNI RADNICI CENTARA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SPLIT
ADRESA: REPUBLIKA HRVATSKA

PREDMET: Podrška kolegama i pridruženje prijedloga za promjenu unutar sustava socijalne skrbi

Poštovani,

Ponukani događajima u sustavu socijalne skrbi želimo iskazati podršku svim kolegama pružateljima socijalnih usluga, osobito kolegama u Centrima za socijalnu skrb jer su aktualno  izloženi javnom linču i osudama javnog mnijenja, koji za sobom potencijalno   ostavlja  nemjerljive negativne posljedice koje su pogubne kako za naše korisnike, tako i za sve djelatnike u sustavu socijalne skrbi.

Ovim priopćenjem želimo iskazati slaganje i  potporu za nužnim i žurnim promjenama u sustavu skrbi. Također želimo naglasiti da su promjene nužne kod svih pružatelja iz sustava socijalne skrbi.

Naglašavamo da kao pružatelji socijalnih usluga smo “produžena ruka” Centara za socijalnu skrb. Dosadašnjom strukturom i uvjetima rada, kako u CZSS, tako i u CZPUZ, to je uvelike otežano iako imamo isti cilj, a to je odgojni rad s djecom i mladima u riziku i/ili s razvijenim poteškoćama u ponašanju, stvaranje uvjeta i utjecaj na promjenu stavova i vrijednosti kod mladih u riziku, kod mlt. delikvenata i onih koji su na margini društva. Isto se odnosi i na obitelji naših korisnika koji su u praksi nedovoljno uključeni u savjetodavni rad, ne dobivaju adekvatnu i sustavnu podršku u pravcu rada na promjenama unutar obiteljskih relacija, a kako bi korisnik nakon terminskog procesa u nekoj odgojnoj ustanovi povratak u obitelj doživio u pozitivnom kontekstu. U praksi to ne postoji. Činjenica jest da se naši korisnici vraćaju u obitelji koje su ostale iste te je time i svrsishodnost tretmana upitna za pojedinog korisnika kao i njegove stečene snage.  

Ovim putem obraćamo se Naslovu s ciljem jačanja zajedničke kohezije, međusobnog uvažavanja i poboljšanja komunikacije i suradnje međuresorskih institucija.

Navodimo probleme na koje nailazimo kroz naše djelovanje te molimo da se uvaže prijedlozi, s zajedničkim ciljem: „Jačanje sustava socijalne skrbi.“

PREVENCIJA I PROBLEM IZOSTANKA RANE INTERVENCIJE:

– usluge poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi i usluge poludnevnog boravka u školi kao oblik prevencije kod djece u riziku

-usluga poludnevnog boravka u školi pruža se djeci i mladima koji su u riziku za razvoj problema u ponašanju ili već imaju razvijene blaže oblike problema u ponašanju, u prostorima škole. Specifičnost ove usluge je u tome što se provodi u prostoru škole tako da stručni djelatnici mogu pravovremeno i preventivno intervenirati u svakom pojedinom slučaju bez potrebe za izdvajanjem učenika iz njegovog primarnog socijalnog okruženja.

Na takav način osigurava im se kontinuirana i izravna pomoć u prevladavanju prisutnih poteškoća, a učenici se dodatno ne stigmatiziraju boravku u Domu. U okviru ove usluge korisnicima se osigurava socijalno-pedagoška podrška, prehrana, razvijanje socijalnih i praktičnih vještina, stručna pomoć na obrazovnom planu, svakodnevna pomoć u učenju, razvijanje radnih navika i odgovornosti, vođenje brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima, radno okupacijske i sportske aktivnosti, savjetodavni rad sa roditeljima ili skrbnicima.

– usluge Organiziranog stanovanja gdje se maloljetnim korisnicima u riziku i s već razvijenim poteškoćama ponašanja, pruža usluga provođenje kraćih rehabilitacijskih programa, odgojni rad na postojećim teškoćama u ponašanju/rizicima u ponašanju, prevencija nastanka novih poremećaja  u ponašanju, resocijalizacija i uključivanje u društvenu zajednicu, pružanje stručne pomoći u razvoju socioemocionalnih vještina, postizanje optimalnih obrazovnih postignuća, osnažuje za preuzimanje odgovornosti oko radnih navika i priprema ih se za samostalan život

Kroz uslugu Organiziranog stanovanja korisnici imaju sveobuhvatnu stručnu podršku pri planiranju troškova i upravljanju mjesečnim budžetom, planiranje i realizacija kupovine,  nabava materijala za rad, samostalno svakodnevno kuhanje obroka, vođenje evidencije o troškovima i računima, briga o racionalnom trošenju resursa, briga o čistoći i urednosti prostora organiziranog stanovanja (stana), samostalno pranje/peglanje odjeće i slično…

– usluge savjetovanja i pomaganja koje provode mobilni timovi pri našoj ustanovi koji su financirani sredstvima EU.

Stručni djelatnici odlaze u obitelji, većinom iz ruralnih sredina koje u svojem okruženju nemaju pružatelje socijalnih usluga i realiziraju uslugu stručne pomoći kroz savjetovanje i pomaganje obitelji u riziku.

 • Prijedlog je da financiranje navedenih usluga u cijelosti preuzme Ministarstvo kao oblik programa namjenjen prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji kao cjeline te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici, pomoć pri prevladanju obiteljskih poteškoća i usmjeravanje roditelja da u skladu sa vlastitim kompetencijama razvijaju i  unapređuju vlastite roditeljske uloge.
 • Po završetku Projekta ukoliko se ne osigura nastavak usluge Mobilnog tima kroz preuzimanje financiranja usluge od strane Ministarstva mnoge obitelji ostaju bez direktne, sustavne, multidisciplinarne pomoći i podrške što je nedopustivo

Usvajanjem navedenog prijedloga značajno bi se na dugotrajan način pomoglo prevenciji negativnih ishoda u obiteljima s djecom koji se nalaze u riziku. Smanjila bi se vjerojatnost kasnih intervencija koje se događaju u praksi, a odnosi se na činjenicu da je prva intervencija za npr,. sedamnaestogodišnjaka upućivanje u odgojnu ustanovu radi provođenja usluge stacionarne procjene.

NUŽNA DALJNJA PODRŠKA DJECI KOJA SU UKLJUČENA U TRETMANE CZPUZ, BOLJA KOMUNIKACIJA UNUTAR RESORA

– zbog preopterećenosti stručnih djelatnika u CZSS, djeca koja su smještena u CZPUZ budu ostavljena bez adekativnog daljnjeg praćenja i usmjeravanja nadležnog stručnog tima iz CZSS. Daljnja suradnja stručnih djelatnika CZSS i CZPUZ i korisnika odvija se isključivo na poziv djelatnika CZPUZ ukoliko se dogodi značajan problem s maloljetnikom.

 • organizacija edukacija, stručnih usavršavanja, seminara i projekata u manjim i većim skupinama koja će za cilj imati jačanje kohezije, bolje razumijevanje podjele rada unutar resora, razmjenjivanje iskustava i zajedničko osnaživanje s ciljem bolje komunikacije i daljnje suradnje
NEDOVOLJAN BROJ STRUČNOG I NESTRUČNOG OSOBLJA

– nedostatak liječničke i psihološke pomoći i podrške za maloljetne korisnike. Na području Splita djeluje samo jedan dječji psihijatar, nema psihoterapeuta dostupnih za rad s djecom. Odgajatelji su tako stavljeni u nemoguće uloge i psihijatra, psihologa, med.sestre, itd.

– nedostatak osoblja koje djeluje u prostorima CZPUZ-a.
Zbog nedostatka osoblja stručni radnici su primorani ostavljati svoj posao kako bi prostore CZPUZ-a održavali urednim. Stručni radnici su često primorani voziti maloljetnu djecu, čak i u svojim osobnim automobilima, primjerice na sud zbog zakazanih ročišta, kod pružatelja liječničke pomoći (itd.)

 • zapošljavanje psihijatra i psihoterapeuta za rad s djecom unutar ustanove
 • zapošljavanje čistačice sukladno odobrenoj sistematizaciji radnih mjesta
TROMOST SUSTAVA, NEZAŠTIĆENOST STRUČNIH OSOBA U SUSTAVU, REORGANIZACIJA POSLOVA

– zbog sporosti sudskih procesa često korisnici odavno budu „bivši korisnici“ CZPUZ kod donošenja presude

– u sudsko odgojne skupine uključuju se djeca s teškim kaznenim djelima

 Broj djece koja su uključena u sudsku odgojnu skupinu nije definiran zakonom, nailazimo na to da je u svaku skupinu na području RH uključen manji broj djece, poluprazne grupe, a djelatnici su konstantno zaposleni bez obzira na broj djece

 • traženje  iznošenja osobnih podataka ( adresa stanovanja, OIB, privatni broj mobitela…) djelatnika CZPUZ pri  ročištima na sudu u prisutnosti korisnika
 • pronalaženja načina rada kako bi se sudski sporovi u kojem sudjeluju maloljetnici ubrzali
 • reorganizirati rad sudske odgojne skupine na području RH na način da se specijaliziraju ustanove koje provode sudsku odgojnu skupinu ili da se osnuje odjeljak unutar mloljetničkog zatvora
 • kod ročišta da se ne traže osobni podaci odgajatelja, već podaci Ustanove iz koje djelatnik dolazi. Kod timske procjene/dijagnostike stručni djelatnici koji su provodili proces  procjene se učestalo u sudskoj praksi i rješenjima  presuda navode punim imenom i prezimenom te se direktno izlažu osudi i usmjerenoj negativnosti od strane krajnjih korisnika
NEDOSTATAK SMJEŠTAJNOG KAPACITETA I NEDOSTATAK SREDSTAVA ZA UREĐENJE SMJEŠTAJNOG KAPACITETA

– problem smještajnog kapaciteta se osobito istakao u vrijeme pandemije COVID-19 gdje nismo imali fizičkih mogućnosti distancirati djecu kod prihvata i uslijed zaraze sa navedenim virusom

– uređenje smještajnog kapaciteta s ciljem ugodnijeg okruženja za djecu koja se nalaze na smještaju. Primjer, nedavno smo organizirali humanitarnu pomoć putem koje smo uspjeli srediti prostor za vježbanje

– osiguranje sredstava za proširenje smještajnog kapaciteta

IZLAZAK IZ SKRBI

– djeca koja su u tretmanu smještaja kada postanu punoljetna ostaju bez ikakve daljnje podrške ( stručnjačke, novčane, emocionalne…).

 • osigurati novčanu i emocionalnu pomoć dok se ne pronađe zaposlenje i adekvatno stambeno zbrinjavanje
 • osigurati novčana sredstva za rad grupe pri CZPUZ gdje bi bivši korisnici mogli dolaziti na oblik savjetovanja i usmjeravanja pola godine/godinu nakon izlaska iz tretmana

U želji za boljom i uspješnijom budućnosti unutar sustava socijalne skrbi, nadamo se da ćete uvažiti navedene prijedloge.

Zahvaljujemo na vremenu, Stručni djelatnici Centra za pružanje usluga u zajednici Split.