Dopis sindikalnim povjerenicima – obavijest vezana uz povrat duga zaposlenicima u javnim službama po Sporazumu iz 2009. godine prema kojem je u 2016. godini trebalo povećati osnovicu za 6%.

Dostavljamo Vam obavijest vezanu uz povrat duga zaposlenicima  u javnim službama po Sporazumu iz 2009. godine prema kojem je u 2016. godini trebalo povećati osnovicu za 6%.

Tijekom 2016. godine svima u javnim službama plaće su isplaćivane prema osnovici od 5.108,84 kn umjesto 5.415,37 kn. Izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama iz 2011. godine, predviđeno je povećanje  osnovice kada se za to steknu ugovoreni uvjeti. Uvjeti za povećanje osnovice ispunjeni su  u 2016. godini.

U petak 18.prosinca 2020. zaprimili smo odluku Vrhovnog suda kojom je  odbijena revizija Republike Hrvatske kao umješača u sporu. Iz toga proizlazi da postoji pravna utemeljenost za podizanje tužbi za isplatu razlike plaće.

Sindikati koji djeluju u javnim službama, uključujući i naš Sindikat, su od 2016. do 2020. na sudovima podigli više stotina probnih tužbi. Iako je na općinskim sudovima bio manji broj  presuda protiv radnika, odnosno u korist poslodavca, nakon provedenih žalbenih postupaka,  pravomoćnim presudama županijskih sudova svi su sporovi riješeni u korist radnika. Nakon završetka sudskog postupka radnicima je isplaćen dosuđeni iznos novca i plaćeni su troškovi postupka. Bez obzira na ovo, važnim smatramo istaknuti kako uvijek postoji izvjestan rizik prilikom vođenja sudskih sporova.

Rizik proizlazi iz funkcioniranja pravosudnog sustava, dosadašnjih sindikalnih iskustava s podizanjem „masovnih“ sudskih sporova te postojanja mogućnosti pritiska izvršne vlasti na sudsku. Bez obzira na dosadašnju praksu,  moguće je da sudovi, pod  utjecajem izvršne vlasti ili iz nekih drugih razloga, započnu presuđivati protiv radnika.

Za koji period se podnosi tužba, tko može pokrenuti sudski spor , potrebna dokumentacija, rok i način dostave?

Tužba se podnosi za period od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine.

Sindikat je donio odluku da svaki član sindikata, koji je u Sindikat učlanjen prije prosinca 2015. godine, uključujući i sve one koji su se učlanili u periodu za koji se utužuje te su kontinuirano članovi do trenutka podizanja tužbi, može podnijeti tužbu.

Podizanje tužbe je pod jednakim uvjetima omogućeno i umirovljenim radnicima koji su bili članovi sindikata kako je to gore navedeno, a i dalje su ostali članovi sindikata o čemu ćemo ih posebno izvijestiti.  

Napominjemo da svi  radnici koji su u ustanovama radili 2016. godine (a ne ispunjavaju gore navedene uvjete) mogu samostalno, angažirajući vlastitoga odvjetnika, pokrenuti sudski spor zbog isplate plaće prema smanjenoj osnovici u 2016. godini.

Što se tiče radnika koji su 2016. godine  bili na bolovanju duljem od 42 dana, rodiljnom ili roditeljskom dopust ili neplaćenom dopustu mogu podnijeti tužbu samo za onaj dio perioda koji se utužuje (od prosinac 2015. do siječnja 2017.) kada im je plaću isplaćivala Ustanova.Ako je veći dio spomenutog razdoblja radnik  proveo na bolovanju dužem od 42 dana, rodiljnom/roditeljskom dopust, odnosno neplaćenom dopustu, zbog male visine tužbenog zahtjeva, radniku se ne preporučuje pokretanje tužbe u ovim sporovima.

Nasljednici preminulog člana Sindikata  uz priloženo Rješenje o nasljeđivanju s klauzulom pravomoćnosti, mogu samostalno angažirati odvjetnika i pokrenuti sudski spor za preminulu osobu.

Zbog kratkoće rokova za podizanje tužbi , a kako se radi o  periodu od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine, molimo da sindikalni povjerenici upute pismeni zahtjev službi računovodstva svoje ustanove o dostavi dokumentacije  te da žurno za članove sindikata dostave (putem e-maila, putem pošte ili dostavne službe) isplatne liste za mjesec prosinac 2015.godine koja je isplaćena u siječnju 2016.g. do uključujući isplatnu listu za siječanj 2017. godine koja je isplaćena u veljači 2017.g. i ispunjenu tablicu za obračun razlike plaće koja se nalazi na linku: https://szdssh.hr/wp-content/uploads/2020/12/Tablica-za-obracun-razlike-place.xlsx

Što sve ulazi u troškove postupka?

Troškovi postupka obuhvaćaju troškove odvjetnika koji zastupa radnika, troškove odvjetnika poslodavca i eventualno troškove vještačenja i angažiranje umješača (Državno odvjetništvo) što nije vjerojatno zbog donesenih odluka Vrhovnog suda

Troškovi odvjetnika ovise o broju poduzetih radnji i kreću se u rasponu od 625,00 kn do više tisuća kuna. Ove troškove plaća Sindikat.

Troškovi poslodavca ovise o tome hoće li ili neće poslodavac  angažirati odvjetnika, hoće li ili neće zatražiti angažiranje umješača (Državno odvjetništvo). Ako poslodavac ne angažira ni odvjetnika niti umješača – nisu nastali nikakvi troškovi.  Minimalni troškovi  odvjetnika kreću se u rasponu od 1.000 do 2.000 tisuće kuna. Identični su iznosi troškova umješača (Državno odvjetništvo). Dakle,  minimalni ukupni troškovi kreću se u rasponu od 2.000 do 4.000 tisuće kn. U slučaju gubitka spora,   ove troškove plaća radnik, odnosno tužitelj, a Sindikat će, sukladno mogućnostima, sudjelovati u plaćanju ovih troškova.

Isto tako ukoliko se naloži  vještačenje  koje je moguće izbjeći na način da se iznos tužbenog zahtjeva izračuna u računovodstvu ustanove / poslodavca ili da poslodavac ne prigovara izračunu radnika.  U dosadašnjim sporovima troškovi vještačenja, ispostavljeni od strane ovlaštenih vještaka, iznosili su pojedinačno  između 1.000,00kn i 2.000,00 knUkoliko se, iz bilo kojeg razloga, vještačenje mora provesti od strane ovlaštenog vještaka, radnik odnosno tužitelj, plaća troškove vještačenja.   

S obzirom na sve gore navedeno, a i činjenicu da se u  slučaju gubitka spora očekuje minimalni  trošak  Sindikata u rasponu između 2.000 i 5.000 tisuće kuna po članu, a što višekratno premašuje  mogućnosti plaćanja od strane Sindikata, ( radi se o periodu utuživanja za naše članove kada nismo bili korisnici „ARAG“ osiguranja), Izvršni odbor Sindikata  donio je odluku  o participaciji troškova od strane članova sindikata za koje se tužba podiže u iznosu od 200,00 kn.

Navedeni iznos po članu sindikata potrebno je uplatiti na račun sindikata:

IBAN HR97 2360 0001 1013 1344 1 kod Zagrebačke banke

te dostaviti dokaz o uplati ( preslik uplatnice) te u opisu plaćanja navesti uplatitelja i naziv ustanove.

Ako bi tijekom odvijanja ovih sudskih postupka Vlada RH radnicima koji su pokrenuli spor  ponudila  nagodbu, tužitelj, odnosno, radnik ne može prihvatiti nagodbu bez prethodne suglasnosti odvjetnika i Sindikata. Uvjet za prihvaćanje nagodbe reguliranje je plaćanja troškova koji su nastali tijekom postupka.

Sudski spor radnik isključivo vodi protiv Ustanove u kojoj radi, odnosno ima zasnovan radni odnos. Kada bi radnik zbog toga što mu je uskraćeno neko pravo iz radnog odnosa podigao tužbu protiv Vlade RH, Sud bi  radi tzv „pogrešne pasivne legitimacije“ tužbeni zahtjev  odbacio.

Ukoliko tužba bude riješena u korist radnika, „zaostatke“ radniku i troškove postupka plaća tuženik, odnosno Ustanova.  Naravno da će trošak poslodavca/ustanove  biti podmiren iz državnog proračuna.

Sindikat ne može znati hoće li Ustanova angažirati odvjetnika, odnosno umješača.  Ne treba isključiti tu mogućnost, da Ustanova  ima odvjetnika . Očekujemo da će uputa o postupanju ustanovama stići iz resornog ministarstva.  

Iz  nama dostupnih informacija proistječe da se dosuđeni iznosi značajno razlikuju, te da ovisi o visini radnikove plaće.  Razlika proistječe iz visine plaće i broja dospjelih plaća kroz razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017.

Iako su sindikati upozoravali na mogućnost podnošenja tužbi za veliki broj radnika, država koja nije htjela pristati na nagodbu, mogla bi ostati bez stotinjak milijuna kuna na ovim odštetama.

Dokumentacija:

U privitku dostavljamo punomoć za odvjetnika koju je potrebno potpisati ( čitko upisati ime i prezime, staviti vlastoručni potpis, upisati OIB i adresu , te kontakt telefon i e-mail adresu ). Ostalo na punomoći će ispuniti odvjetnik. Uz isplatne liste i punomoć odvjetniku, potrebno je dostaviti samostalan izračun visine tužbenog zahtjeva.

Tablicu preuzmite ovdje

https://szdssh.hr/wp-content/uploads/2020/12/Tablica-za-obracun-razlike-place.xlsx

Napomene:

  • Ispunjavaju se samo rubrike Ime i prezime, OIB, adresa i naziv ustanove i isplaćena bruto plaća.
  • Za one mjesece u kojima radnik nije primao plaću nego nadoknadu (nije radio ili je bio na bolovanju dužem od 42 dana, rodiljnom/roditeljskom dopustu ili neplaćenom dopustu), ne popunjavaju se rubrike Datum isplate i Isplaćena bruto plaća.
  • Popunjena tablica prilaže se dokumentaciji za podizanje tužbe!

Isplatne liste, punomoć i tablice izračuna potrebno je dostaviti do 31.12.2020. godine.

   S poštovanjem,

                                                                                                      Predsjednica SZDSSH
Jadranka Dimić, dipl. soc. radnica