Izvješće sa sastanka radne skupine za izmjenu uredbe od 06.02.2018.

Izvješće sa sastanka Radne skupine za postupak izmjene Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama održanog dana 06. veljače 2018. godine .   

Na sastanku Radne skupine za postupak izmjene Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u dijelu koji se odnosi na članak 8. zaključeno je da će se izvršiti korekcija koeficijenata složenosti poslova s  obzirom na zaostajanje plaća u djelatnosti socijalne skrbi u odnosu na druge djelatnosti.

Članovi Radne skupine informirani su od strane pomoćnika ministrice za proračun i financije gospodina Masnića  o broju  zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi , strukturi  zaposlenih  te mogućnošću izjednačavanja plaća. Također je spomenuo projekciju odnosno simulaciju plaća i dodataka na plaću u svezi kolektivnog pregovaranja koje je u tijeku.

Vezano uz gore navedeno predsjednica Sindikata zaposlenika  u djelatnosti socijalne  skrbi  Hrvatske Jadranka Ivezić je naglasila da se prvo trebaju izjednačiti  plaće , a onda se može pristupiti pregovaranju u svezi dodataka s osnova uvjeta rada te da to nikako ne može značiti da ako se korigiraju koeficijenti na „više“ da će to utjecati na dodatke s osnova uvjeta rada.

Također je dogovoreno da će se od FINE-zatražiti  projekcija odnosno simulaciju plaća  (osnovna plaća i dodatci na plaću) s pokazateljima broja zaposlenika i strukture zaposlenika .

Nakon kraće rasprave o razlici u opsegu poslova ,uvjetima rada za ista radna mjesta  unutar djelatnosti , zaključeno je da  te razlike neće biti obuhvaćene Uredbom , nego  će se vrednovati u sklopu dodataka s osnova uvjeta rada.

Predložak po kojem Radna skupina pristupa izmjeni Uredbe je prijedlog  sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske (izjednačeni koeficijenti).

Slijedeći sastanak je zakazan  za dan 15. veljače 2018. godine s time da se do tada izradi  simulacija plaća o kojoj je bilo riječi na ovom sastanku.