OBAVIJEST o suradnji s ministarstvom

Poštovane kolegice i kolege,

U privitku vam dostavljamo Zaključke sa sastanaka s ministrom Marinom Piletićem i njegovim suradnicima koji su održani na inicijativu i uz sudjelovanje Jadranke Dimić, predsjednice Sindikata zaposlenih u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Domagoja Kronsteina , privremenog predsjednika Hrvatske komore socijalnih radnika i Štefice Karačić, predsjednice Hrvatske udruge socijalnih radnika.

Na sastancima s ministrom dana 13. i 16. veljače 2024. godine raspravljene su aktualne teme u djelatnosti socijalne skrbi s naglaskom na teškoće u provođenju reforme sustava i primjene novih zakona, dodatna radna opterećenja stručnjaka u područnim uredima HZSR, sve veći opseg administrativnih poslova na štetu stručnog rada, nedostatak radnika, postupke i način zapošljavanja novih radnika u HZSR i velike probleme u postupcima smještaja djece bez adekvatne roditeljske skrbi kao i odraslih osoba, osobito starih i nemoćnih, te osoba s invaliditetom , kao i probleme u suradnji s pravosuđem.

Posebno je ukazano na probleme zabrane javnog zagovaranja prava korisnika i stručnjaka i nemogućnost vertikalne komunikacije stručnjaka u okviru sustava uzrokovane posebnim uputama ministarstva i ukidanjem stručnih vijeća u PU.

Na preporuku ministra dana 21.veljače održali smo sastanak s državnom tajnicom Marijom Pletikosa i načelnicom Sektora za upravni i inspekcijski nadzor Josipom Crnoja Bartolić i voditeljicom službe za upravni nadzor Majom Karačić s ciljem razmjene informacija o provedenim nadzorima, njihovom ulogom i učincima na kvalitetu rada. Iznijeli smo reakcije i nezadovoljstvo stručnjaka iz prakse načinom provođenja izvanrednih nadzora i informiranja javnosti o provedenom nadzoru kada se navodi broj izrečenih mjera u konkretnom slučaju iako je jasno da to nije ključni pokazatelj kvalitete rada. Zatraženo je obavezno  uključivanja HKSR radi provođenja stručnog nadzora nad radom socijalnih radnika i jasnije definiranje odgovornosti drugih članova stručnog tima kada je to nadzorom potvrđeno.

Slijedom navedenoga nastavljena je suradnja i zajednički rad s Tatjanom Štritof, ravnateljicom  HZSR na žurnoj promjeni akata Zavoda kako bi se dogovorene promjene što prije realizirale. O svim daljnjim aktivnostima ćemo pravovremeno informirati članove naših organizacija.

 

U Zagrebu, 07.03.2024.

Jadranka Dimić
Domagoj Kronstein
Štefica Karačić

Dopis povjerenicima od 5.03.2024.

Poštovani,

obavještavamo da je dana 1. ožujka 2024. godine na snagu je stupila Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama ( Narodne novine br. 22/2024).
Uredbom je propisano prevođenje dotadašnjih radnih mjesta u javnim službama u nove nazive radnih mjesta na način da su uz nazive radnih mjesta utvrđene uredbom koja je prethodno bila na snazi navedeni novi nazivi radnih mjesta s pripadajućim platnim razredom i koeficijentom za obračun plaće.

Sukladno članku 36. st. 4. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama ( Narodne novine br. 155/2023) ravnatelj ustanove dužan je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe zaposlenicima ponuditi izmjenu ugovora o radu u skladu s odredbama navedenog Zakona ( mijenjaju se podaci o nazivu radnog mjesta i plaći).
Zakonom o plaćama u državnoj i javnoj službi nisu predviđene iznimke, pa je potrebno izmijeniti sve važeće ugovore o radu. U ugovoru je potrebno navesti i pripadajući koeficijent.

Na ponudu izmjene ugovora o radu zaposlenicima zatečenima u radnom odnosu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe općeg propisa o radu.

Ugovor može biti izmijenjen :
-aneksom ugovora odnosno sklapanjem novog ugovora uz naznaku da je zaposlenik do sada radio na određenom radnom mjestu na temelju prethodno sklopljenih ugovora ili
-odlukom o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu.

Aneks ugovora o radu
Zaposlenik može potpisati aneks ugovora o radu ako je radno mjesto ispravno prevedeno i utvrđen ispravan koeficijent budući da se izmjena ugovora aneksom ne može osporavati ( dolazi do izmjene ugovora suglasnom voljom obiju strana).

Odluka otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
O ponudi za sklapanje ugovora pod izmijenjenim uvjetima zaposlenik se mora izjasniti u roku koji ne može biti kraći od 8 dana.
Po isteku tog roka zaposlenik koji smatra da mu je pogrešno utvrđeno prevođenje naziva radnog mjesta i novi koeficijent za obračun plaće ima pravo zatražiti ispravak u roku od 15 dana. Ako ravnatelj utvrdi da je zahtjev osnovan, obavijestit će zaposlenika pisanim putem o prihvaćanju njegova zahtjeva, a ako utvrdi da nije osnovan, dužan je donijeti odluku o odbijanju zahtjeva za ispravak u roku od 15 dana.

Zaposlenik može zatražiti zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom u narednom roku od 15 dana.
O prijedlogu Uredbe o koeficijentima Sindikat je višekratno sudjelovao u postupku savjetovanja sa resornim ministarstvom te argumentirao i jasno obrazložio specifičnosti radnih mjesta u sustavu socijalne skrbi sukladno dostavljenim nam prijedlozima od strane članova Sindikata.

Poseban naglasak stavljen je na složenost, odgovornost radnika, podkapacitiranost sustava i znatno povećan opseg poslova pojedinih radnih mjesta. Podsjećamo da je prvobitno predloženi koeficijent za stručnog radnika VSS od 2.01 nakon savjetovanja povećan na 2.10, pa na 2,15 te u konačnici na 2,17.

Iako smo u postupku savjetovanja postigli najveće povećanje plaća u odnosu na ostale javne službe, nismo zadovoljni konačnim sadržajem Uredbe koji ne prepoznaje specifičnost naših ustanova te različitu složenost poslova. Nastojati ćemo sve nelogičnosti korigirati kroz pregovore za Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi.

TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNE SLUŽBE

Obavještavamo da je dana 1. ožujka 2024. godine svih jedanaest sindikata javnih službi potpisalo novi Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama.

U donošenje novog TKU-a krenulo se radi izmjena pregovaračkog sastava sindikata radi donošenja Rješenja o reprezentativnosti.

Novi TKU usklađen je sa Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama te je potpisan na rok od četiri godine.

Između ostalog njime se osiguralo i nekoliko novih prava primjerice isplata godišnje
nagrade za uskršnje blagdane u iznosu od 100€ koja će biti isplaćena ove godine.

Novina je i da zatečeni zaposlenici koji su do dana stupanja na snagu Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama stekli pravo na dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini – sveučilišni specijalistički studij (spec. i univ. spec. – razina VII.2. Hrvatskog klasifikacijskog okvira ili završen poslijediplomski stručni studij koji se izvodi na sveučilištu – kratica mr. uz naznaku struke – predbolonjski studiji), te znanstveni stupanj magistra znanosti i doktora znanosti, a kojima taj studij nije uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta i ne odnosi se na područje kojim se službenik u okviru poslova svog radnog mjesta bavi, ostvaruju pravo na dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini u visini postotka uvećanja koji je ostvaren do dana stupanja na snagu Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Narodne novine, br. 155/23).

Dodatak iz gore navedenog stavka 2. članka TKU zatečeni zaposlenici zadržavaju do prestanka radnog odnosa u javnim službama.

Iznimno, zatečeni zaposlenici zadržavaju dodatak do sklapanja ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je uvjet završen studij na poslijediplomskoj razini.

U slučaju okolnosti koje dovode u pitanje redovito obavljanje poslova iz djelokruga javne
službe, granskim kolektivnim ugovorom može se utvrditi poseban dodatak na osnovnu plaću
zbog rada u tim okolnostima najviše do 20 % osnovne plaće uvećane za dodatak na plaću za radni staž.
Zaposleniku se može isplatiti novčana nagrada za radne rezultate (bonus) u skladu sa
zakonom kojim se uređuju plaće u državnoj službi i javnim službama.

Nadalje. vezano uz naknadu za prijevoz ugovorene su povoljnije odredbe za zaposlenike sa navršenih 58 godina, kojima je udaljenost od njihovog prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada manja od dva kilometra.
Skrećemo pozornost na odredbe TKU kojima je uređeno da nakon što na snagu stupe zakonske odredbe koje predstavljaju temelj i dopuštaju razlikovanje člana i nečlana sindikata pri primjeni prava iz kolektivnih ugovora, ugovorne strane će, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu takvih zakonskih odredaba, započeti s pregovorima o izmjenama i dopunama ovoga Ugovora o mogućnosti da se pojedina materijalna i/ili nematerijalna prava ugovore samo za članove sindikata, odnosno da se ista za članove sindikata ugovore u većem iznosu, odnosno većoj razini nego za nečlanove sindikata.

Posebno treba obratiti pažnju na odredbe kojima je ugovoreno da ukoliko Vlada Republike Hrvatske sa sindikatima državne službe ugovori materijalna prava povoljnije od ugovorenih za zaposlenike u javnim službama, jednako će se primjenjivati i na zaposlenike u javnim službama.

S poštovanjem

Predsjednica Sindikata
Jadranka Dimić dipl. soc. radnik

Zapisnik sa sastanka održanog u resornom Ministarstvu 16.2.2023.

Poštovani!

Nakon brojnih konzultacija sa radnicima Hrvatskog Zavoda za socijalni rad, održali smo 16.veljače 2023.g. sastanak u resornom ministarstvu u cilju rješavanja problema nastalih reformskim promjenama.

Sastanku su nazočili: ministar Marin Piletić, državna tajnica Marija Pletikosa, načelnica Sektora za podršku organizacije rada ustanova socijalne skrbi Marija Barilić, načelnica sektora za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić, privremena ravnateljica Hrvatskog Zavoda za socijalni rad Tatjana Štritof, predsjednica SZDSSH Jadranka Dimić, potpredsjednik SZDSSH Mato Zovkić, članovi Središnjeg odbora SZDSS Božena Horvat -Alajbegović, Vlado Grujić i član SZDSSH Pavao Čota.

Sastanak u trajanju od tri sata otvorio je niz tema sa kojima se susreću stručni radnici Zavoda u svakodnevnom radu i za koje je potrebna adekvatna i učinkovita podrška resornog ministarstva te je zaključeno slijedeće:

  1. Registar postojećih smještajnih kapaciteta bit će dostupan stručnim radnicima ( predložili smo da se prenamjene postojeći prostori u vlasništvu države u prostore pogodne za smještaj i organizirano stanovanje)
  2. Sa voditeljima mjere nadzora sklapat će se sporazumi/ugovori kako bi se omogućilo provođenje istih bez zastoja u slučaju kada voditelj mjere odustane od daljnjeg vođenja nadzora
  3. Pravilnik o unutarnjem ustroju sistematizaciji poslova Hrvatskog Zavoda dostavit će se Sindikatu na savjetovanje. Prijedlog Pravilnika uputit ćemo Područnim uredima na davanje primjedbi i prijedloga temeljem kojih ćemo uputiti konačno mišljenje.
  4. Vezano uz našu primjedbu na način komunikacije i protok informacija na horizontalnoj i vertikalnoj razini rečeno je da će se isto raspraviti i danas konkretizirati na sastanku Udruge ravnatelja.
  5. Uredba o koeficijentima se upućuje na donošenje u Vladu. Uredbom se mijenjaju koeficijenti treće vrste zvanja čije povećanje neopravdano nije uvršteno Uredbom iz 2018.g. te je neznatno povećan koeficijent ostalih zvanja iz Uredbe koja je na snazi od 2018. Pripremljeni su i novi članci Uredbe za nova zvanja Zavoda i Obiteljskih centara. Iako Uredba nije predmet pregovora, uputili smo komentar na prijedlog Uredbe sa zahtjevom za značajnim povećanjem koeficijenata za stručne radnike obzirom na preopterećenost, kadrovsku podkapacitiranost , veliku profesionalnu odgovornost u radu sa korisnicima i teret reforme koje nose na „svojim leđima“
  6. Po donošenju Uredbe nastavljaju se pregovori za granski Kolektivni ugovor.
  7. Problematizirali smo ugovore o radu na određeno vrijeme kojima se čuvaju radna mjesta ravnatelja za vrijeme trajanja mandata što u praksi može trajati po dva i više mandata za koje vrijeme stručni radnik koji ga mijenja radi na određeno vrijeme. Daljnji radni odnos ravnatelja i ostalih položajnih zvanja po prestanku mandata se u skladu sa Zakonom u socijalnoj skrbi trebaju urediti aneksom ugovora o radu tijekom mandata istih.
  8. Sastanci ministarstva i Sindikata odvijat će se redovito barem jednom mjesečno, a po potrebi i češće. Slijedeći sastanak dogovoren je za slijedeći tjedan.

Zaključno, sastanak možemo ocijeniti konstruktivnim i dobrom podlogom za daljnju suradnju u cilju rješavanja teškoća u radu koje sa sobom donosi reforma sustava.

 

 

Sa poštovanjem,

Jadranka Dimić, predsjednica

 

 

NOVO izjašnjavanje članstva o ponudi vlade RH

Poštovani!

Na sastanku koji je održan u srijedu 26. listopada 2022. Vlada RH je pred sindikate koji djeluju u javnim službama izašla sa ovom ponudom:

Povećanje osnovice za 6 % od 1. listopada 2022. i 2% od 1. travnja 2023. umjesto povećanja za 4% od 1. listopada i povećanje osnovice od 2% od 1. siječnja 2023, te početak pregovora o povećanju osnovice u 2023. godini najkasnije u 3. tjednu rujna 2023. Uz navedeno, Vlada RH nudi i povećanje božićnice za 2022. i 2023. s 1.500,00 kn na 1.750,00 kn, regresa za 2023. s 1.500,00 kn na 1.750,00 kn i dara za djecu u ovoj i idućoj godini s 600,00 kn na 754,00 kn (100 eura).

U odnosu na ponudu o kojoj smo se prethodno izjašnjavali, nova ponuda  je u pogledu visine osnovice za preostala 3 mjeseca 2022. „teža“ za 170 mil. kn ukupno, a osnovica bi  se sa 6.286,29 kn povećala za 377,17 kn i iznosit će 6.663,46 kn. Tromjesečni iznos  za 6% povećanu osnovicu iznosi 1.113,51 kn. Za povećanje visine iznosa božićnice, regresa i dara za djecu Vlada je osigurala oko 225 mil. kn.

Ovo je i konačna ponuda Vlade RH za koju smatramo da je u ovom trenutku korektna i realna.

Ukoliko prihvatimo ponudu Vlade RH Dodatak TKU bi se potpisao 31.10.2022., a to znači da bi povećanje plaće bilo vidljivo već na slijedećoj plaći.

 

Hvala vam još jednom na vašem angažmanu oko izjašnjavanja.

 

Sa poštovanjem,

 

Predsjednica Sindikata

Jadranka Dimić dipl. soc. radnik

 

 

14. Zimske Sindikalne igre Top – Terme Topusko od 26.siječnja do 29.siječnja 2023.g.

Poštovani suradnici i prijatelji!

   Sa zadovoljstvom Vas možemo izvijestiti da su  u tijeku pripreme za 14. Zimske Sindikalne igre koje će se tradicionalno održati u Top – Termama  Topusko od 26.siječnja do 29.siječnja 2023.g.

   Igre organiziramo za članove Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske  sa ciljem zajedničkog druženja i opuštanja uz svoje kolege i drage prijatelje. Igre će tradicionalno imati zabavno – rekreativni karakter pri ćemu imamo na raspolaganju sportsku dvoranu, bazen i odličan muzički bend do jutarnjih sati.

Nažalost, zbog smještaja u hotelu korisnika iz neobnovljenog Doma za starije osobe Petrinja, na raspolaganju imamo samo 125 kreveta u samom hotelu u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Ukoliko dolazite sami, molimo Vas da kontaktirate svoje kolege radi zajedničkog smještaja, te  isto u prijavi i naglasite.

Smještaj počinje 26. siječnja sa večerom, a završava sa doručkom 29. siječnja.

Kako nećemo moći osigurati smještaj za sve zainteresirane sudionike, prednost smještaja  imati će prvih 125  sudionika koji izvrše uplatu cjelokupnog iznosa.

Prijevoz svojih sudionika organizira svaka ustanova samostalno.

 

Cijena :   800,00 kn

Cijena uključuje: 2 i 1/2  pansiona, boravišnu pristojbu, osiguranje gosta, uporabu bazena, sportske dvorane,  te sadržaje zabavnog karaktera.

  

Plaćanje:

1.rata – 300,00 kn   do 20.11.2022.

2.rata – 300 kn   do 20.12.2022.

3.rata – 200,00 kn (27 EUR) do 15.01.2023.

 

Uplatu izvršiti na račun IBAN: HR 2123400091110017896

Poziv na broj Model HR 00 Poziv na br. primatelja 01-2023

Opis plaćanja: Naziv podružnice i broj sudionika 

 

 Način prijave: 

 Sindikalni povjerenik ili za to zadužena osoba u ustanovi, putem obrazaca u privitku, prijavljuje sudionike iz svoje podružnice i dostavlja ih Sindikatu najkasnije do 20.studenog 2022.g. e- mailom na adresu:sindikat.szdssh@gmail.com

 

Sudionicima kojima neće moć biti organiziran smještaj, bit će izvršen povrat cjelokupnog iznosa uplate.

 

Slobodni dani: Sukladno odredbama Kolektivnog ugovora sudionici imaju pravo godišnje ukupno na četiri dana plaćenog dopusta (2 za sudjelovanje na sindikalnim susretima i 2 za sudjelovanje na sportskim susretima).

 

U nastavku Vam dostavljamo obrasce poimeničnih prijava.

 

Prijave za sportska natjecanja ( takmičenja u bazenima, konop, kuglana i sl.) obavljat će se u Topuskom o ćemu ćete biti izvješćeni putem oglasnih ploča prilikom dolaska u hotel.

 

U petak 27.siječnja organizirati ćemo tradicionalno, tematsku večer.

 

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti članovima Organizacijskog odbora:

 

Mirta Stanišić  099 836 4243

Jadranka Dimić 091 5113178

Dražan Kovačević 099 315 1316

 

U očekivanju Vaših prijava, srdačno Vas pozdravljam,

 

Predsjednica, Jadranka Dimić

Izjašnjavanje članstva o ponudi vlade RH

Poštovani,

na posljednjem sastanku pregovaračkog odbora Sindikata javnih službi održanom dana 18.10.2022. g., sindikati su ostali kod prethodnog zahtjeva za povećanje osnovice od 8% za 2022. g. i 5 % za 2023. g.

Prijedlog Vlade RH od 06. listopada 2022. g. koji se sastojao od dva modela :

1. – jednokratni iznos od 1.250,00 kn i 4% povećanja osnovice od 01.12.2022. g.
2. – rast osnovice 4 % od 01.11.2022. g. i 2% od 01. travnja 2023. g.

svi Sindikati javnih službi su jednoglasno odbili.

Na jučerašnjem sastanku Vlada RH je izmijenila svoju ponudu na način :

– rast osnovice za 4% od 01. listopada 2022. g. i 2% od 01. siječnja 2023. g.
– povećava se iznos za božićnicu za 2022. g. na 1.750,00 kn (232 EUR)
– dar u prigodi Dana sv. Nikole za 2022. g. na 750,00 kn (100 EUR)
– regres za 2023. g. na 1.750,00 kn (232 EUR)

Ovom ponudom osnovica plaće bi od mjeseca svibnja 2022. g. porasla za 10,32%.
Za novu ponudu Vlada RH je izdvojila dodatnih 750 mil. kuna.

Iako se radi o značajno poboljšanoj ponudi, svi sindikati javnih službi dogovorili su da će posljednju ponudu Vlade RH staviti na izjašnjavanje članstvu.

O rezultatima izjašnjavanja izvijestiti ćemo Vladu RH na sastanku koji je zakazan za utorak 25. 10. 2022.g.
Konačno odbijanje ponude Vlade RH i izostanak nove ponude Vlade RH znači prekid pregovora, najava spora, mirenja, prosvjeda i štrajka.

Vjerujemo da pregovori nisu do kraja iscrpljeni i da još ima prostora za povećanje, a ukoliko dođe do spora, mi ćemo svakako sudjelovati u svim sindikalnim aktivnostima o kojima ćemo pravovremeno provesti izjašnjavanje.

Napominjemo da su u tijeku i pregovori za Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi te je slijedeći sastanak zakazan za 26.10.2022.g., a o zaključcima ćemo Vas pravovremeno informirati.

S poštovanjem,

Predsjednica Sindikata
Jadranka Dimić, dipl. soc. radnica

 

Obavijest o referendumu Upute o provođenju referenduma Glasački listić Izvještaj o izjašnjavanju

SEMINAR – AKTUALNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI (Trogir, 08.06.2022. Hotel Medena)

SZDSSH u suradnji sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike organizira

SEMINAR

(Trogir, 08.06.2022. Hotel Medena)

AKTUALNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

 

Program seminara :

 

08:30 – 09:00Prijava i registracija sudionika
09:00 – 09:10UVODNA RIJEČ Jadranka Dimić, predsjednica SZDSSH
09:10 – 10:30ŠTO NAM DONOSI REFORMA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI Predavači: Marija Barilić i Ivana Zadro, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
10:30 – 10:45PAUZA – Coffee Break
10:30 – 12:00RADNI ODNOSI U SOCIJALNOJ SKRBI Predavač: Izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac – Pravni fakultet Zagreb
12:00 – 13:00PAUZA ZA RUČAK
13:00 – 14:30ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA – prava i obveze radnika i poslodavca Predavač: Nenad Šimunec, mag. iur. odvjetnik, predsjednik udruge Educa
14:30 – 14:45PAUZA – Coffee Break
14:45 – 16:00TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTRNIKE U JAVNIM SLUŽBAMA Predavač: Tajana Drakulić, dipl. iur. – tajnica SSZSS
16:00 – 17:00PRAVNA (NE)SIGURNOST I RJEŠENJA – ODGOVORNOST POSLODAVCA I DJELATNIKA U SOCIJALNOJ SKRBI Predavač: Andrija Stojanović, Hrvatska udruga za medicinsko pravo

 

 

PRIJAVA NA SEMINAR

 

Pregovarački odbor Sindikata uputio je dopis predsjedniku Vlade RH

REPUBLIKA HRVATSKA
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
predsjednik Vlade RH, g. Andrej Plenković
Trg Svetog Marka 2, 10000 Zagreb

 

Predmet: Molba za Vašim uključenjem
– dostavlja se

Poštovani predsjedniče Vlade RH!

Osjećamo dužnost obavijestiti Vas da je jedanaest sindikata javnih službi odlučilo zastati s pregovorima o plaćama i započeti konzultacije s članovima i tijelima Sindikata te se u roku od deset dana očitovati o donesenim odlukama povodom, ne samo neprihvatljivog ishoda pregovora, već i povodom odnosa prema pregovaračkom procesu.

Svjedočili smo rastezanju pregovora punih četiri mjeseca, bez relevantnog napretka. Neshvatljivo je da se ljudima u postojećim ekonomsko-društvenim okolnostima rasta BDP-a, inflacije i povećanog punjenja proračuna nudi smanjenje njihovih realnih plaća, i to ljudima koji su tijekom pandemije dali najveći mogući doprinos narodu, društvu i državi. Takav je pristup trenutno jedinstven u Europi i posljedica je zastarjelih paradigmi u glavama vladinih pregovarača.

Kao dodatnu ilustraciju navodimo da se zaposlenicima nudi rješenje prema kojemu bi sebi sami trebali sufinancirati znatan dio troškova prijevoza na posao i s posla u uvjetima ogromnog rasta cijene goriva.
Ovi sindikati su sposobni postići dogovore, kada su oni pravedni i pošteni, o čemu svjedoče desetine potpisanih kolektivnih ugovora i sporazuma o plaćama. Nije moguće da su se sindikati odjednom promijenili pa izvolijevaju nešto što nije realno.

Proračunska stisnutost u ovo vrijeme niti je ekonomski smislena, fiskalno objašnjiva, politički mudra niti je moralno održiva.

Nebriga Vladinih pregovarača, ne samo o interesima, već još i više o dostojanstvu ljudi koje sindikati predstavljaju, a koji su i Vaši zaposlenici te destrukcija argumentiranog dijaloga tijekom pregovora ne daje priliku odnosu povjerenja između vlasti i radnih ljudi.

Predsjedniče, sindikati su glas naših građana u sferi socijalnih odnosa.

Naravno, mi ne sumnjamo da ćete biti informirani kako problem leži na strani „neodgovornih sindikata koji ne razumiju okolnosti“. Na žalost, razina političkog, stručnog i pregovaračkog pristupa vladinih pregovarača razara jedva postignuto povjerenje zadnjih godina, a što je postignuto zahvaljujući i Vašem doprinosu. Takav pristup razara pregovaranje u dobroj vjeri i mogućnost beskonfliktnog dovršenja pregovora.

S obzirom da ste višekratno upozoravali i isticali da je nužno voditi ozbiljan dijalog sa sindikatima, a sve zato da se ne bi ponovila iskustva zaoštrenih socijalnih odnosa (referendum o mirovinskom stažu ili štrajk iz prosinca 2019. godine) i, kako ste sami istakli, da bi bilo dobro da ste u to i Vi bili uključeni, prije nego što je socijalni konflikt eskalirao, a s čime se slažemo, na temelju toga Vas obavještavamo da naši članovi primaju s velikom konsternacijom apsurdni rezultat pregovora pa ne isključujemo odluke sindikalnih tijela koje će stvari usmjeriti u pravcu otvaranja socijalnog spora s Vladom RH, kao našim poslodavcem.

Očekujući od Vas posredovanje radi izlaska iz pat pozicije, i sprječavanje neželjenih ishoda za obje strane, očekujemo da procijenite opravdanost sindikalnih aktivnosti, nezadovoljstva ljudi i način na koji su se pregovori vodili, što je sve ispod dostojanstva partnerskih odnosa i zaposlenika koje mi predstavljamo, a za koje Vi kao poslodavac odgovarate.

Srdačno Vas pozdravljamo!

Anica Prašnjak, predsjednica Glavnog vijeća
Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, v.r.

Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, v.r.

Vilim Ribić, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, v.r.

Domagoj Rebić, glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, v.r.

Antun Guljaš, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, v.r.

Stjepan Topolnjak, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, v.r.

Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, v.r.

Jadranka Dimić, predsjednica Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, v.r.

mr. sc. Renata Čulinović-Čaić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, v.r.

Željko Stipić, predsjednik Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod, v.r.

Tanja Leontić, predsjednica Sindikata Kliničkog bolničkog centra Zagreb, v.r.

 

Humanitarna pomoć obiteljima iz Ukrajine

Poštovane članice i članovi SZDSSH

Svjedoci smo ratnog užasa koji proživljava Ukrajinski narod. Ugrožen je rast i razvoj 7.5 milijuna Ukrajinske djece.
Više od 3 milijuna ljudi, od kojih su većina žene i djeca, izbjeglo je u susjedne zemlje a naša zemlja je prihvatila više od 10000 izbjeglica koji su prestravljeni, traumatizirani i trebaju sigurnost i zaštitu.

Duboko smo senzibilizirani za patnje Ukrajinskog naroda jer još su svježe rane našeg domovinskog rata i želimo doprinjeti u pružanju pomoći.

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske poziva sve svoje članove i sve zaposlenike u sustavu socijalne skrbi koji su se i do sada uključivali otvorenim srcem u sve humanitarne akcije da pomognu u okviru svojih mogućnosti.

Djelatnost socijalne skrbi javnost prepoznaje kao djelatnost koja pomaže ljudima u nevolji. Pokažimo i ovog puta solidarnost, zajedništvo i empatiju za patnju nedužnih ljudi.

Sindikat je otvorio račun za pomoć koju ćemo uputiti u Osječko Baranjsku županiju u kojoj je zabilježen najveći priljev izbjeglica te se aktivno uključila u provedbu akcijskog plana SLAVONSKO SRCE ZA OBITELJI UKRAJINE koji Vam dostavljamo u privitku. Akcijski plan obuhvaća kompletnu integraciju izbjeglih građana Ukrajine, od pružanja psihosocijalne pomoći i savjetovanja do pomoći pri uključivanju djece u predškolski i školski sustav.

HR95 2340 0091 5109 2988 3
Model: HR00 100
Svrha: Pomoć za obitelji iz Ukrajine

Unaprijed zahvaljujem na svakoj pomoći.

Jadranka Dimić, predsjednica

 

Akcijski plan Dopis članovima

40. SINDIKALNO SPORTSKI SUSRETI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE 2022. APARTMANSKO NASELJE MEDENA, Trogir, 08.-12.06.2022.

 
Poštovani zaposlenici sustava socijlne skrbi!

 

Zadovoljsvo nam je pozvati Vas na jubilarne 40. Sindikalno sportske susrete zaposlenika ustanova socijalne skrbi.

U sklopu igara, organizirati ćemo i seminar sa aktualnim temema iz sustava socijalne skrbi a očekujemo i dolazak cijenjenog ministra gosp. Josipa Aladrovića.

 

Ove godine ZA ČLANOVE SINDIKATA nudimo 4 opcije smještaja sudionika 08.-12.06.2022. (4 noćenja )

Opcija A: samo smještaj po cijeni 740,00 kn / po osobi

Opcija B: smještaj + doručak po cijeni 840,00 kn / po osobi

Opcija C: polupansion po cijeni 940,00 kn / po osobi
Opcija D: puni pansion po cijeni 1.090,00 kn / po osobi


*Boravišna pristojba je uključena u cijenu smještaja i iznosi 10,00 kn po osobi i po danu.

*U ponudi je smještaj u dvokrevetnim i četverokrevetnim apartmanima.

 

Opcija A: smještaj i boravišna pristojba za 4 noćenja ukupno: 740,00 kn / po osobi

U cijenu smještaja uključen je samo najam apartmana.

Svim sudionicima nudimo mogućnost otplate cjelokupnog iznosa u tri (3) rate prema slijedećoj dinamici:
– 1. rata: 250,OO kn do 21.ožujka 2022.
– 2. rata: 250,00 kn  do 20.travnja 2022.
– 3. rata: 240,00 kn  do 20.svibnja 2022.

 

Opcija B: smještaj s uključenim doručkom i boravišnom pristojbom za 4 noćenja ukupno: 840,00 kn / po osobi

U cijenu smještaja uključen je doručak.

*Svim sudionicima nudimo mogućnost otplate cjelokupnog iznosa u tri (3) rate prema slijedećoj dinamici:
– 1. rata: 300,OO kn do 21.ožujka 2022.
– 2. rata: 300,00 kn  do 20.travnja 2022.
– 3. rata: 240,00 kn  do 20.svibnja 2022.

 

Opcija C: smještaj sa uključenim polupansionom i boravišnom pristojbom za 4 noćenja ukupno 940,00 kn / po osobi

U cijenu smještaja uključeni su doručak i večera – usluga započinje 08.06. večerom i završava 12.06. doručkom. 

*Svim sudionicima nudimo mogućnost otplate cjelokupnog iznosa u tri (3) rate prema slijedećoj dinamici:
– 1. rata:  350,OO kn do 21.ožujka 2022.
– 2. rata : 350,00 kn  do 20.travnja 2022.
– 3. rata : 240,00 kn  do 20.svibnja 2022.

 

Opcija D: smještaj s uključenim punim pansionom i boravišnom pristojbom za 4 noćenja ukupno 1.090,00 kn / po osobi

U cijenu smještaja uključeni su doručak, ručak i večera – usluga započinje 08.06. večerom i završava 12.06. doručkom.  Opcija D sastoji se od tri puna pansiona i jednog polupansiona.

*Svim sudionicima nudimo mogućnost otplate cjelokupnog iznosa u tri (3) rate prema slijedećoj dinamici:
– 1. rata : 400,OO kn do 21.ožujka 2022
– 2. rata : 400,00 kn  do 20.travnja 2022
– 3. rata:  290,00 kn  do 20.svibnja 2022.

 

 

U sve cijene uključena je: PDV, organizacija natjecanja, korištenje svih sportskih terena i ostalih zabavnih sadržaja.

 

 

ZA NEČLANOVE SINDIKATA nudimo 4 opcije smještaja sudionika 08.-12.06.2022. (4 noćenja)

Opcija A: samo smještaj po cijeni 840,00 kn / po osobi
Opcija B: polupansion po cijeni 940,00 kn / po osobi

Opcija C: polupansion po cijeni 1.040,00 kn / po osobi
Opcija D: puni pansion po cijeni 1.190,00 kn / po osobi


*Boravišna pristojba je uključena u cijenu smještaja i iznosi 10,00 kn po osobi i po danu.

*U ponudi je smještaj u dvokrevetnim i četverokrevetnim apartmanima.

 

Opcija A: smještaj i boravišna pristojba za 4 noćenja ukupno: 840,00 kn / po osobi

Svim sudionicima nudimo mogućnost otplate cjelokupnog iznosa u tri (3) rate prema slijedećoj dinamici:
– 1. rata: 300,OO kn do 21.ožujka 2022.
– 2. rata: 300,00 kn  do 20.travnja 2022.
– 3. rata: 240,00 kn  do 20.svibnja 2022

 

Opcija B: smještaj s uključenim doručkom i boravišnom pristojbom za 4 noćenja ukupno: 940,00 kn / po osobi

U cijenu smještaja uključen je doručak.

Svim sudionicima nudimo mogućnost otplate cjelokupnog iznosa u tri (3) rate prema slijedećoj dinamici:
– 1. rata:  350,00 kn   do 21.ožujka 2022.
– 2. rata : 350,00 kn  do 20.travnja 2022.
– 3. rata : 240,00 kn  do 20.svibnja 2022.

 

Opcija C: smještaj sa uključenim polupansionom i boravišnom pristojbom za 4 noćenja ukupno 1.040,00 kn / po osobi

U cijenu smještaja uključeni su doručak i večera – usluga započinje 08.06. večerom i završava 12.06. doručkom. 

*Svim sudionicima nudimo mogućnost otplate cjelokupnog iznosa u tri (3) rate prema slijedećoj dinamici:
– 1. rata : 400,OO kn do 21.ožujka 2022
– 2. rata : 400,00 kn  do 20.travnja 2022
– 3. rata:  240,00 kn  do 20.svibnja 2022.

 

Opcija D: smještaj s uključenim punim pansionom i boravišnom pristojbom za 4 noćenja ukupno 1.190,00 kn / po osobi

U cijenu smještaja uključeni su doručak, ručak i večera – usluga započinje 08.06. večerom i završava 12.06. doručkom.  Opcija D sastoji se od tri puna pansiona i jednog polupansiona.

*Svim sudionicima nudimo mogućnost otplate cjelokupnog iznosa u tri (3) rate prema slijedećoj dinamici:
– 1. rata : 400,OO kn do 21.ožujka 2022
– 2. rata : 400,00 kn  do 20.travnja 2022
– 3. rata:  390,00 kn  do 20.svibnja 2022.

 

 

 

U sve cijene uključena je: PDV, organizacija natjecanja, korištenje svih sportskih terena i ostalih zabavnih sadržaja.

 

 

Mogućnost prijave članova obitelji i prijatelja

– djeca do 2,99 godina starosti imaju gratis smještaj,
– djeca od 3,00 do 9,99 godina imaju popust 50%
– djeca od 10 do 11,99 godina imaju popust 30%.

*Boravišna pristojba: – 10,00 kn dnevno po osobi; djeca do 12 g. ne placaju B.P.; djeca od 12 -18. g. placaju 50% iznosa B.P.

 

Prijava je moguća:

NA LINKU: http://certitour.com/kongresi/40-sindikalno-sportski-susreti-socijalne-skrbi-hrvatske-2022/

ili na mail: partner@certitour.com

 

Plaćanje se može obaviti općom uplatnicom uz napomenu da na uplatnici kod opisa plaćanja OBAVEZNO navedete ustanovu socijalne skrbi iz koje dolazite i Vaše ime i prezime. U slućaju grupne uplate molimo Vas da na uplatnici navedete ustanovu, a u prilogu nam dostavite popis sudionika.

 

Plaćanje možete obaviti uplatom na:
Certitudo partner d.o.o.
VI. Podbrežje 24, 10020 Zagreb
OIB: 41358203921

Privredna Banka Zagreb
IBAN: HR44 2340 0091 1106 2576 9
SWIFT: PBZGHR2X

 

VAŽNA NAPOMENA:
S obzirom na izuzetno povoljnu ponudu i atraktivnu destinaciju očekujemo značajno povečan broj sudionika. Kako ne bi došlo do prebukiranosti, molimo Vas, da se što prije prijavite te da se OBAVEZNO držite rokova plaćanja sukladno naprijed navedenom planu uplata.
Ukoliko netko inzistira da bude smješten sam u apartmanu mora platiti punu cijenu najma apartmana (dvostruko od ponuđenih cijena).
Naplata u slučaju otkazivanja po osobi (postotak ukupne cijene)
– nakon prijave – 10% cijene aranžmana, a najmanje 200 kn
– 60 – 22 dana prije polaska – 25% cijene aranžmana
– 21-15 dana prije polaska – 40% cijene aranžmana
– 14 – 9 dana prije polaska – 80% cijene aranžmana
– 8 – 0 dana prije polaska – 100% cijene aranžmana
– nakon polaska/ne dolaska na polazak – 100% cijene aranžmana

 

Za dodatne informacije možete se obratiti članovima Organizacijskog odbora:
1. Krešo Posedi – mob: 099 303 3038
2. Dražan Kovačević – mob: 099 315 1316
3. Jadranka Dimić – mob: 091 511 3178

 

NAPOMENA: sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne zaposlenici ostvaruju četiri dana plaćenog dopusta za sudjelovanje na sindikalno sportskim susretima.

 

U očekivanju Vaših prijava srdačno vas pozdravljam!
                                                            

                                                                                Jadranka Dimić, predsjednica