Pismo povjerenicima 09.07.2018

Poštovani,

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Izvješćujemo Vas da je Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi prihvaćen od strane Vlade RH i isti je je potpisan 21. lipnja 2018. s primjenom od 01. lipnja 2018. godine.
Odredbama članka 201. i 202. Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) je uređena obveza dostave kolektivnog ugovora nadležnom tijelu i uređen način objave kolektivnog ugovora.
Isto tako je stavkom 3. članka 202. Zakona o radu uređeno da propust poslodavca da objavi kolektivni ugovor koji ga obvezuje ne utječe na izvršenje njegovih obveza iz tog kolektivnog ugovora.
Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi potpisan 21.06.2018. godine, uvršten je u Registar kolektivnih ugovora pri Ministarstvu rada.
U svezi gore navedenog sukladno odredbama Pravilnika o načinu objave kolektivnih ugovora (NN 146/14) uređena je obveza i način objave Kolektivnog ugovora iz razloga da isti učini radnicima dostupnim na uvid.
Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi popisan 21.06.2018. godine ( stupio je na snagu danom potpisa) s primjenom od 01.06.2018. godine, bez obzira na objavu u Narodnim Novinama.
Isto tako izvješćujemo da smo imenovali članove i zamjenike za Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugvoora za djelatnost socijalne skrbi ispred Sindikata te očekujemo odluku o imenovanju članova ispred Vlade RH , kako bi se moglo konstituirati Povjerenstvo.

UREDBA O NAZIVIMA RADIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u dijelu koji se odnosi na članak 8. objavljena je u Narodnim novinama br. 57 dana 27. lipnja 2018. godine.
Podsjećamo da je Uredba akt Vlade RH te je tumačenje iste u nadležnosti Vlade RH odnosno resornog ministarstva.
Držimo da je donošenjem izmijenjene Uredbe kojom nisu obuhvaćena sva radna mjesta odnosno radnici koji obavljaju računovodstvene, administrativne poslove Vlada RH dovela u diskriminirajući položaj navedene radnike.
Citiramo tekst „odbijenice“ Ministarstva financija od 19. travnja 2018. godine koja je upućena našem resornom Ministarstvu :
„Slijedom navedenog smatramo da se predloženo povećanje svih koeficijanata za obračun plaća u ustanovama socijalne srkbi ne može prihvatiti, tim više što se , čak i kada bi sredstva bila osigurana,

ne može otkloniti mogućnost da i druge javne službe te državne službe također traže povećanje koeficijenata, čime bi učinak na državni proračun bio daleko veći od iskazanog u Obrascu PFU“
Tekst „odbijenice“ Ministarstva financija od 14. lipnja 2018. godine koja je upućena našem resornom Ministarstvu:
„Ministarstvo financija nije suglasno s povećanjem dodataka s osnova uvjeta rada (članak 55.) za zaposlenike koji obavljaju računovodstvene, administrativne, pomoćno-tehničke i druge poslove te nije sugalno sa člankom 54. (zamjena odsutnog zapslenika ) i člankom 56. (Unapređenje u mentore i savjetnike.)“
Cijeli tekst možete vidjeti na web stranicama Sindikata.
Postupak Ministarstva financija kojim se odbija tekst Kolektivnog ugovora koji je usuglašen i parafiran držimo nekorektnim i nezamislivim tim više što je i predstavnik Minisarstva financija sudjelovao u pregovorima. U dosadašnjoj povijesti kolektivnog pregovaranja nije zapamćen takav presedan.
Slijedom navedenog Središnji odbor Sindikata je na svojoj sjednici od 06. srpnja 2018. godine donio odluku o pokretanju sindikalnih aktivnosti u cilju izmjene članka 1. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
U konzultacijama sa ostalim reprezentativnim sindikatima javnih službi (prosvjete i zdravstva) prihvaćena je incijativa našeg Sindikata za pokretanje sindikalnih aktivnosti , a sindikati državnih službenika će o tome konačnu odluku donijeti krajem mjeseca kolovoza.
Svjesni smo činjenice da samo jedan sindikat nije u mogućnosti izboriti se za izmjenu koeficijenata radnih mjesta koji se odnose na sve javne i državne službe službe stoga se nadamo da ćemo zajedničkim snagama i aktivnostima reprezentativnih sindikata u tome uspjeti.
Molimo Sindikalne povjerenike da nam dostave broj članova našeg Sindikata koji obavljaju računovodstvene, administrativne poslove . Isto nam je potrebno zbog organiziranja prosvjednih aktivnosti zajedno sa ostalim reprezentativnim Sindikatima u javnim službama koji su se voljni uključiti u prosvjede.
O svim pokrenutim sindikalnim aktivnostima uključujući i štrajk javnih službi pravovremeno ćemo Vas izvještavati.
Vjerujemo da će ostali zaposlenici u sustavu kojima su uvećani koeficijenti za radna mjesta koja obavljaju iskazati solidarnost sa našim diskriminiranim kolegama bez kojih rad u ustanovama nije moguć.

NAPOMENA

Molimo sve članove Sindikata koji bi koristili pogodnosti ARAG osiguranja da se pridržavaju već dostavljenog protokola koji se nalazi na web stranicama Sindikata.
Ujedno izvješćujemo da će kroz projekt „Jačanje socijalnog dijaloga u sustavu socijalne skrbi“ u rujnu biti organizirani seminari za članove sinikata u svim većim gradovima u RH.

S poštovanjem

Predsjednica Sindikata
Jadranka Dimić, dipl. soc. radnica