Izvješće sa 7, 8 i 9 sastanka GKU 2017.

Izvješća sa 7., 8. i 9.  sastanka Pregovaračkih odbora  Vlade Republike Hrvatske i Sindikata zaposlenika  u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske koji su održani dana 25. siječnja 2018. godine , 08. veljače 2018. i 15. veljače 2018. godine  

– Izvješće sa sastanka Radne skupine za izmjenu Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama održanog  06. veljače 2018. godine  

 

 

Prije samog postupka pregovaranja predsjednica Sindikata ponovno je naglasila da je izmjena Uredbe  o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama  bitan preduvjet za  nastavak pregovora .

Na sastanku održanom 25. siječnja 2018. godine dovršen je pregled prijedloga cjelokupnog teksta Kolektivnog ugovora osim odredbi koje se odnose na uvećanje plaća i dodatke na uvjete rada.

Stav je Sindikata da se o navedenim odredbama neće pregovarati prije donošenja izmjenjene  Uredbe  o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama .

Predsjednica Sindikata zaposlenika  u djelatnosti  socijalne skrbi opetovano je upozorila na različitu provedbu članka 14. stavka 3. Kolektivnog ugovora koji se odnosi na mogućnost zapošljavanja bez javnog natječaja u slučaju zamjene za nenazočnog zaposlenika ( 42 dana)  kao i na problem unošenja u program COP-a ostvarenih prekovremenih sati rada , a  i na neisplatu istih.

Pomoćnik ministrice gospodin Masnić se obvezao da će u što kraćem roku uputiti naputak svim ustanovama socijalne skrbi o načinu unosa podataka o prekovremenim satima u računalni program i obvezi isplate prekovremenih sati, a i u kojem naputku će stajati da nije potrebna  suglasnost nadležnog ministarstva za zapošljavanje  ( 42 dana) .

Zaključeno je da će se sastanak  Radne skupine u svezi izmjene Uredbe održati dana 06. veljače 2018.godine, a dok će se sastanak Pregovaračkih odbora za KU odražati dana 08. veljače 2018. godine.

Na sastanku Radne skupine za izmjenu Uredbe koji je održan  dana 06. veljače 2018. godine   zaključeno je da se temeljem prijedloga Sindikata  za izmjenu Uredbe,  nadležno ministarstvo obvezuje sačiniti analizu  koeficijenata složenosti istih poslova i zvanja u odnosu na druge javne službe kao i analizu financijskog učinka.  Nadležno ministarstvo će  isto sačiniti uz tehničku podršku  FINE .

Na sastanku Pregovaračkih odbora za KU odrržanog dana 08.02. 2018. Sindikat  zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi  ponovno izvješćuje da ustanove još nisu zaprimile naputke o unosu prekovremenih sati u računalni program , a niti naputak  u svezi članka 14. stavka  3. KU .

Pomoćnik  ministrice gospodin Masnić ispričao se prekobrojnim obavezama, te se obvezao da će isto žurno dostaviti ustanovama socijalne skrbi.

S obzirom da je na prošlom sastanku išćitan cijeli tekst KU osim odredaba o plaći i odredbama o dodacima na plaću , na ovom sastanku pristupilo se usaglašavanju nespornih članaka i pregovaranju o člancima koji nisu usuglašeni , od članka 1.

Na ovom sastanku došlo se do članka koji određuje prekovremeni rad. Usuglašeni su svi članci osim članka 1. i članka 18. (prekovremeni rad) te je dogovoreno da će Pregovarački odbor od strane Vlade RH sačiniti novu numeraciju članaka predloška u skladu sa novim prijedlozima članaka od strane Sindikata.

Predsjednica  sindikata ponovno upozorava na kratkoću roka za završetak pregovora i potrebu brže dinamike pregovaranja.

O sastanku radne skupine za Uredbu zakazanog  za dan 13. veljače 2018. godine , zaprimili smo slijedeću obavijest :

„Obavještavate se da se otkazuje  sastanak zakazan za dan 13. veljače 2018. godine u 13,30 sati  na kojem je planirano daljnje pregovaranje oko promjene Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnoj službi, u odnosu na djelatnost socijalne skrbi. Naime, još  nisu dobiveni podaci od FINE iz kojih bi bili vidljivi parametri zaposlenih u djelatnosti  socijalne skrbi, a što je bitno za daljnje pregovore i o čemu je  dogovoreno na sastanku održanom dana 06. veljače 2018. godine da će se zatražiti.

Molimo da o otkazivanju sastanka obavijestite članove Vaših Sindikata koji su na sastanku trebali biti.“

Na sastanku održanom 15. veljače usuglašena su tri članka  završno sa člankom 22. koji uređuje plaćeni dopust(isti nije usuglašen).

Slijedeći sastanak je zakazan za dan 20. veljače 2018.