Odluka Vlade RH o pokretanju pregovora za socijalnu skrb

PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 150/2011, 119/2014 i 93/2016) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata („Narodne novine“, broj 93/2014 i 26/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj__________2017. godine donijela

O D L U K U

o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju Kolektivnog ugovora iz točke I. ove Odluke imenuju se:

– Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
– Josip Masnić, pomoćnik ministrice u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
– Jasenka Hanže Hanzlin, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
– Dijana Matić, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
– Josipa Klišanin, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava
– Mladenka Karačić, predstavnica Ministarstva financija.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 32/2017- u daljnjem tekstu: KU), kojim se utvrđuju prava i obveze zaposlenih u djelatnosti socijalne skrbi sklopljen je dana 31. ožujka 2017. godine te je bio na snazi do 1. rujna 2017. godine, nakon čega slijedi razdoblje produžene primjene (do 1. prosinca 2017.), sukladno odredbi članka 199. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/2014.) S obzirom da su KU-om za zaposlene u djelatnosti socijalne skrbi ugovorena različita materijalna i nematerijalna prava ocijenjeno je potrebnim, u okviru mehanizma socijalnog dijaloga, pokrenuti kolektivno pregovaranje o tim pravima, jer i nadalje postoje osobito važni razlozi koji zbog zaštite i očuvanja položaja zaposlenih u javnim službama, opravdavaju sklapanje KU. Slijedom navedenoga, predlaže se pokretanje postupka pregovora o sklapanju novog Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi te u tom cilju, imenovanje pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske.