MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

MInistrica Nada Murganić

Poštovana gđo. ministrice!

U nastavku je tekst u vezi isplate regresa, što uključuje i mogućnost isplate u gotovom novcu. Tekst je napisao Dražen Opalić iz Ministarstva financija-Porezna uprava.

Molimo da se zauzmete da se omogući isplata u gotovom novcu onim radnicima koji to traže i kod kojih je to dozvoljeno učiniti, sukladno mišljenju Ministarstva pravosuđa, koje se navodi na kraju teksta.

S poštovanjem,

Jadranka Ivezić   

NAČIN ISPLATE REGRESA I OSTALIH PRIGODNIH NAGRADA DO PROPISANOG IZNOSA

Dražen Opalić, bacc. oec.
Ministarstvo financija – porezna uprava

  1. VRSTE NEOPOREZIVIH PRIMITAKA

Sukladno članku 9. točki 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; u daljnjem tekstu: Zakon) primici do propisanih iznosa ne smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada.

Odredbama članka 7. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) popisane su vrste primitaka i iznosi koji se sukladno navedenoj odredbi Zakona mogu radnicima neoporezivo isplatiti i to:

R.br. Opis Iznos
1 2 3
1. Potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje
2. Potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kuna, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu
3. Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) do 3.000,00 kuna
4. Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu do 2.500,00 kuna godišnje
5. Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 2.500,00 kuna godišnje
6. Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna
7. Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna
8. Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna
9. Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna
10. Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna
11. Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna
12. Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kuna
13. Naknade za odvojeni život od obitelji do 1.750,00 kuna mjesečno
14. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna
15. Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos do visine 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
16. Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
17. Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja do 1.750,00 mjesečno
18. Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) do 600,00 kuna godišnje
19. Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu do 170,00 kuna
20. Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 85,00 kuna
21. Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
22. Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
23. Pomorski dodatak do 250,00 kuna dnevno
24. Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kuna dnevno
25. Potpore za novorođenče u visini jedne proračunske osnovice prema posebnom propisu
26. Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca u ukupnom iznosu
27. Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
28. Naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
29. Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.
30. Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza.
31. Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru
  1. SPECIFIČNOSTI VEZANE UZ PRIGODNE NAGRADE (REGRES, BOŽIĆNICA)

Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) iz članka 7. stavka 2. r.br. 5. Pravilnika utvrđene su u iznosu od 2.500,00 kuna godišnje. Kako bi se osigurala primjena ove odredbe Pravilnika propisano je da ako se prigodna nagrada isplaćuje radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju za koje se prigodna nagrada isplaćuje i/ili je tijekom poreznog razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istodobno, radnik je obvezan prije isplate prigodne nagrade svakom poslodavcu podnijeti pisanu izjavu u kojoj će navesti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca ostvario isplatu prigodne nagrade za to porezno razdoblje, u kojem iznosu i je li po toj osnovi obračunan i uplaćen predujam poreza na dohodak.

U slučaju da je prigodna nagrada već isplaćena u poreznom razdoblju, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa (do 2.500,00 kuna).

  1. NAČIN ISPLATE PREMA POREZNIM PROPISIMA

Poreznim propisima propisano je u kojim slučajevima se za porezne svrhe isplate fizičkim osobama moraju obavljati na njihov račun (žiroračun ili tekući račun). Tako je člankom 86. Zakona propisano da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.

Nadalje, člankom 92. stavkom 2. Pravilnika propisano je koji se primici iznimno mogu obveznicima poreza na dohodak isplatiti na tekući račun (primjerice, primici od nesamostalnog rada), a stavkom 3. toga članka propisano je koji se primici mogu isplatiti u gotovu novcu.

Prema navedenom stavku 3. članka 92. Pravilnika, između ostaloga, propisano je da se u gotovu novcu mogu isplatiti primici na koje se u skladu s člankom 9. Zakona ne plaća porez na dohodak, kao što su primici po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka od nesamostalnog rada, odnosno plaće, do propisanih iznosa, te primici bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.

Prema navedenome može se zaključiti da se prigodna nagrada (regres) može isplatiti u gotovu novcu do 2.500,00 kuna godišnje. Također, ako bi iznos prigodne nagrade (regresa) u jednom dijelu bio oporeziv, oporezivi dio morao bi se isplatiti na račun (tekući ili žiro), a neoporezivi dio mogao bi se isplatiti u gotovu novcu.

  1. MOGUĆNOST ISPLATE PRIGODNE NAGRADE U GOTOVU NOVCU AKO SE PROTIV RADNIKA PROVODI OVRHA

Kao što je već navedeno, prema poreznim propisima moguće je isplatiti neoporeziv iznos prigodne nagrade u gotovu novcu, ali se postavlja pitanje što ako se protiv radnika provodi ovrha? Na ovo pitanje Ministarstvo pravosuđa zauzelo je slijedeći stav:

– ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini po računu, znanje poslodavca o provedbi ovrhe na novčanoj tražbini po računu nije zapreka poslodavcu da na zahtjev radnika (neoporeziv iznos) regresa radniku isplati u gotovu novcu;

– ako se ovrha provodi na plaći, tada poslodavac mora postupiti u skladu s rješenjem o ovrsi. U ovom slučaju može se razlikovati situacija kada je ovrha određena samo (isključivo) na plaći od situacije kada je ovrha određena općenito na imovini ili na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima (ili slično). Naime, ako je ovrha određena općenito na imovini (rješenjem o ovrsi javnog bilježnika) ili na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima (što podrazumijeva i plaću i regres), poslodavac je dužan regres isplatiti na račun kojega je ovrhovoditelj naveo u rješenju o ovrsi, odnosno, poslodavcu je zabranjeno radniku ispuniti novčanu tražbinu – što podrazumijeva i zabranu isplate regresa radniku.